* بررسی زنجیره ارزش، برندینگ و صادرات محصولات کشاورزی (با محوریت کشت و صنعت مغان) 
* بررسی زمینه های تحقق اهداف دانش بنیانی از طریق رابطه بهتر صنعت و دانشگاه 
* بررسی امکان سنجی صادرات منطقه ای
* بررسی زمینه های خود اتکائی و نیز امنیت و اقتدار غذایی