زمان‌بندی اجرای برنامه ها

10:00 - 14:00

پذیرش میهمانان

میز ثبت نام

استان اردبیل -پارس آباد مغان - شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

 

 

 

09:00 - 12:00

سخنرانی

زنجیره ارزش

صاحب نظر1

 

 

12:00 - 13:30

استراحت و پذیرایی

پذیرایی

میزبان

 

 

13:30 - 15:30

سخنرانی

برندینگ

صاحب نظر2

 

 

 

09:00 - 12:00

سخنرانی

صادرات

صاحب نظر 3

 

 

13:35 - 15:00

اختتامیه

نشست تخصصی و جمع بندی نهایی

صاحب نظران