* تدوین ساختارهای برندسازی برای محصولات کشت و صنعت مغان
* تحقق اهداف دانش بنیانی و تحکیم ارتباط صنعت و دانشگاه
* بررسی مزیت های لجستیکی در کشورهای منطقه و امکان سنجی صادرات منطقه ای