زمان ثبت نام اولیه همایش روز چهارشنبه مورخ  1402/02/20 از ساعت 8 تا 16 است. ان شاء ا...