آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1402-02-15
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1402-02-16
تاریخ شروع کنفرانس
1402-02-21 08:00
تاریخ پایان کنفرانس
1402-02-23 15:30