کمیته علمی

دکتر ایرج صالح

دکتر ایرج صالح

دبیر علمی
isalehut.ac.ir
عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
دکتر کامبیز پورطهماسی

دکتر کامبیز پورطهماسی

عضو کمیته علمی
pourtahmsiut.ac.ir
معاون پژوهش و فناوری دانشکدگان کشاورزی و
منابع طبیعی دانشگاه تهران
دکتر حامد رفیعی

دکتر حامد رفیعی

عضو کمیته علمی
hamedrafieeut.ac.ir
عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
دکتر اصغر باقری

دکتر اصغر باقری

عضو کمیته علمی
infomoghanind.com
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر عسگر قوی پنجه

دکتر عسگر قوی پنجه

عضو کمیته علمی
info'moghanind.com
www.moghanind.com
معاون اداری مالی بازرگانی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان
دکتر حسن نظیفی

دکتر حسن نظیفی

عضو کمیته علمی
hassan2.nazifigmail.com
معاون کشاورزی و دامپروری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان
دکتر اسماعیل چمنی

دکتر اسماعیل چمنی

عضو کمیته علمی
echamaniuma.ac.ir
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر رحمت اله معرفت اصل

دکتر رحمت اله معرفت اصل

دبیر کمیته علمی
rahmat.marefatchmail.ir
سرپرست نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
دکتر بیت اله ابراهیم زاده

دکتر بیت اله ابراهیم زاده

دبیر کمیته علمی
ebrahimzadeh_byahoo.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد استان اردبیل

کمیته اجرایی

دکتر امیر عباس رستمی اجیرلو

دکتر امیر عباس رستمی اجیرلو

دبیر اجرایی
abasat.rostamiyahoo.com
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

شورای سیاستگذاری

دکتر سیدمحمدعلی ابراهیم زاده موسوی

دکتر سیدمحمدعلی ابراهیم زاده موسوی

عضو کمیته علمی
mousaviut.ac.ir
رئیس دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی
دکتر قاسم محمدی

دکتر قاسم محمدی

عضو کمیته علمی
sdyahoo.com
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان
دکتر امیررضا عابد علم دوست

دکتر امیررضا عابد علم دوست

عضو کمیته علمی
amirabedut.ac.ir
عضو هیات علمی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
دکتر نعمت اله محبی

دکتر نعمت اله محبی

عضو کمیته علمی
mehebbi.nematut.ac.ir
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
دکتر علی امیری بزرگی

دکتر علی امیری بزرگی

عضو کمیته علمی
alibozorgiut.ac.ir
عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران
دکتر ساسان مهرانی

دکتر ساسان مهرانی

عضو کمیته علمی
smehraniut.ac.ir
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران